Diagnoza kompetencji komunikacyjnych – ocena 360°

Czym jest ocena 360°?

Ocena 360° jest narzędziem służącym kompleksowej i wielowymiarowej diagnozie kompetencji komunikacyjnych menedżera. Polega ona na zebraniu zestandaryzowanych opinii od:

  • przełożonego,
  • współpracowników,
  • podwładnych,
  • samego badanego (samoocena),

Dane zbierane są za pomocą kwestionariuszy (w formie tradycyjnej – papierowej, lub elektronicznej).

Oceniani otrzymują indywidualne raporty, wskazujące ich silne i słabe strony w odniesieniu do komunikacji. Ocena 360° jest często punktem wyjścia dla coachingu, podczas którego kierownicy wspólnie z coachem określają sposoby działań podnoszących indywidualną efektywność. Wyniki diagnozy są też podstawą dla przygotowywania programu warsztatów doskonalących umiejętności komunikacyjne.

W jakich sytuacjach proponujemy ocenę 360°?

  • gdy indywidualne kompetencje komunikacyjne kierowników są bardzo zróżnicowane,
  • gdy planowany jest proces doskonalenia kompetencji komunikacyjnych kierowników,
  • gdy kierownicy potrzebują przede wszystkim zindywidualizowanego feedbacku.